Rekrutacja

Wieści z CAN

Rekrutacja pierwszej grupy – Rozpoczęta

Od 1 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja pierwszej grupy uczestników projektu i potrwa do 31 maja. Zanim zaczniemy szkolenia zawodowe, czeka nas wspólna zabawa i integracja, wspólne treningi pamięci, indywidualne spotkania …

Masaż gratis !!!

To nie są tylko plotki, dla każdej osoby, która dostanie się do projektu Towarzystwo Walki z Kalectwem przewidziało masaż relaksacyjnych kręgosłupa gratis ;). Czyli czeka Nas coś dla ciała, coś …

Inni o Nas – Gmina Kołbaskowo

Wczoraj na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo (tu znajdziesz link) znalazła się informacja o realizowanym projekcie. Mamy ogromną nadzieję że dotrze do jak największej liczby osób.

Spotkanie z psychologiem – od 1 czerwca 2017 rozpoczynamy rozmowy rekrutacyjne

Zgodnie z harmonogramem rekrutacja do I edycji projektu trwa do 31.05.2017 r., a już od 1.06.2017 r. rozpoczynamy spotkania rekrutacyjne kandydatów na uczestników z psychologiem. W tym momencie umawiane są …

Wyniki rekrutacji do I edycji projektu

W załączniku mamy przyjemność ogłosić listę rankingową oraz listę rezerwową do projektu „Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno–zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do II edycji …

 • Ciągła Rekrutacja Grup I, II, III. IV

Projektodawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w sytuacji gdy liczba złożonych formularzy zgłoszeniowych przekroczy 80 sztuk.

O zakończeniu rekrutacji Projektodawca poinformuje z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej w zakładce rekrutacja.

Regulamin rekrutacyjny

Formularz rekrutacyjny (edytowalny)

Formularz rekrutacyjny (pdf)

Weryfikacja formalna

W trakcie pierwszego etapu oceny weryfikować będziemy informacje zawarte w Formularzu rekrutacyjnym i załączniku.

Dokumenty muszą zostać dostarczone do Biura Projektu lub wysłane na adres e-mailowy: can@twk.szczecin.pl

Uczestnicy składają komplet dokumentów tj:

 • Formularz rekrutacyjny – podpisany
 • Ksero orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku zgłoszenia pocztą e-mail skan orzeczenia)

Do projektu zapraszamy:

 • Osoby fizyczna pracujące, uczące się, lub zamieszkujące obszar województwa zachodniopomorskiego
 • Osoby fizyczne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
 • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy

Osoby, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną zakwalifikowane oceny merytorycznej (punktowej).

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o przedstawiony Formularz rekrutacyjny oraz orzeczenie o niepełnosprawności.

Punkty premiujące będą przyznawane wg następujących zasad:

 • zamieszanie na obszarze wiejskim – 5 pkt
 • wykształcenie gimnazjalne i niższe – 5 pkt,
 • płeć – kobieta – 5 pkt,
 • wiek powyżej 50 roku życia – 5pkt,
 • zamieszkanie na obszarach zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5 pkt

(sprawdź obszary zdegradowane)

 • bycie osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 13 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 – 5 pkt

(sprawdź przesłanki)

 • bycie osobą korzystającą z PO PŻ – 5 pkt

Z chwilą, kiedy kilka osób osiągnie ten sam wynik punktowy, a zabraknie miejsc, wówczas decydować będzie data złożenia formularza zgłoszeniowego.

Osoby, które przejdą ocenę merytoryczną zostaną zakwalifikowane do etapu 3, czyli rozmowy z psychologiem.

Etap 1 i 2 rekrutacji jest przeprowadzany na podstawie złożonych dokumentów, Etap 3 rekrutacji to rozmowa.

Ocena predyspozycji Kandydatów.

Każda osoba która przejdzie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną weźmie udział w indywidualnym spotkaniu z psychologiem (1 godz.)

Po przejściu przez ten etap czeka Cię:

Masaż wykonany przez profesjonalistkę – gratis.

Spotkania integracyjne

Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym

Spotkania indywidualne z psychologiem

Spotkania indywidualne z prawnikiem

Szkolenia z umiejętności interpersonalnych oraz ćwiczenie pamięć

Ponadto:

Szkolenia zawodowe w do wyboru:

 • Grafika komputerowa i fotografia
 • Microsoft Word, Excel i usług internetowe
 • Tworzenie stron internetowych
 • Multimedia

Stypendia szkoleniowe

Płatne staże

Oraz:

 • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Wyżywienie
 • Innowacyjne multimedialne materiały szkoleniowe
UŁATWIENIA DOSTĘPU